ดุลยภาพของ บริษัท ในการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ | ภาษาฮินดี ตลาด เศรษฐศาสตร์

อ่านบทความนี้ในภาษาฮินดีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาวของ บริษัท ในการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ

A. अल्पकालमेंपूर्णप्रतियोगी्र्मकासन्तुलन (ระยะสั้นสมดุลของ บริษัท ที่แข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบ):

การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ผู้ดูแลระบบ

अल्पकालकीसससमयावधिमेंकेवलपरिवर्तनशीवृदीरीरीकीक्रारीहिं्ी अल्पकालइतनीसूक्ष्मसमयावधिहैकिउदछोड़ोग्मारीनाोगाशाोगाोगाराोगाराोगाराोगाोगाोगाोगाोगाोगाहिंैीहिंपीअा्ाकाअाका्ारा््याहिंकीअअ्यारावधाअाเป็นผู้จัดทำระบบ

सन्तुलनकीशर्तोंकेआधारपाएकपूर्णप्रतियोगीफर्मअल्पकालमेंनिं्नलिखिंखी

(i) साभकीदशा (สถานการณ์กำไร)

(ii) सामान्यलाभकीदशा (สถานการณ์กำไรปกติ)

(iii) สถานการณ์ (การสูญเสีย)

( i) फर्मकाअल्पकालीनแหล่งที่มา: लाभकीदशा (ดุลยภาพระยะสั้นของ บริษัท : สถานการณ์กำไร):

14ित्र 14 मेंपूर्णप्रतियोगीफर्मकेअल्पकालीनलाभकीदशास्पष्टकीैयीहै ।ै

SAC तSMCा SMC क्रमशःअल्पकालीनऔसतसारतगक्रतथाअल्पकालीनसममान्तआगमवक्रकोाSMC्ैका पMRर्णप्रतियोगिताकीदशाओंकेअनुसारसीमान्ंां्आगर्Xारींमारीं्रारीहिंोीहिंोी

सन्तुलनकीशर्तोंकेअनुसारबिन्दु E परफर्रीमर्रीसर्रीबर्रारावर्रारที่กันทางทะเล

सन्तुलनबिन्दु E पर,

उत्पादनमात्रा = OQ

प्रतिइकाईकीमत = OP अथवा EQ

औसतलागत = หรือTा TQ

प्रतिइकाईलाभ = EQ - TQ = ET (PRा PR)

फर्मकाकुललाभ = प्रतिइकाईलाभ×उत्पादन = PRET क्PRेत्रफल

( ii) अर्मकाअल्पकालीनแหล่งที่มา: सामान्यलाभकीदशा (ความสมดุลระยะสั้นของ บริษัท : สถานการณ์กำไรปกติ):

यदिबाजारमेंकीमत (माँगएवंपूर्तिदशाओंद्वारानिर्धारितउद्योगकीकीमत) फर्मकीलागतदशाओंकीतुलनामेंकेवलइतनीहीहैकिफर्मकीऔसतलागत (AC) तथावस्तुकीकीमत (AR) बराबरहोंतोऐसीस्थितिफर्मकेलिएसामान्य लाभ (กำไรปกติ) लाशून्यलाभ (Zero Profit) कीहोगी। इसस्थितिकोचित्र 15 मेंदिखायागयाहै।

OP्योगद्वारानिर्धारितकीमत OP है। ACसतलागतवक्रतथासीमान्तसामतवक्रक्रमशः SAC SMCथ SMC सन्तुलनकीशर्तोंकेअनुसारफर्मकासन्तुलनबिन्दु E परहोगा।

सन्तुलनबिन्दु E पर,

उत्पादनमात्रा = OQ

वस्तुकीकीमत = OP Eा EQ

प्रतिइकाईऔसतलागत = OP अथवा EQ

, र्थात्, औसतलागत = औसतआगम

AC = AR

ใช่ E, AR = MR = SMC = SAC

( iii) फल्पकालीनफर्मसन्तुलन: हानिकीदशा (ดุลยภาพระยะสั้นของ บริษัท : สถานการณ์การสูญเสีย):

คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษ ऐसीस्थितिमेंफर्मकोहानिहोगी। 16ित्र 16 मेंअल्पकालीनहानिकीस्थितिकोदिखायागयाहै। सन्तुलनकीशर्तोंकेअनुसारफर्मकासन्तुलनबिन्दु E परहोगाजहाँ MR = MC।

सन्तुलनबिन्दु E पर,

उत्पादनमात्रा = OQ

प्रतिइकाईवस्तुकीकीमत = OP अथवा EQ

प्रतिइकाईऔसतलागत = หรือTा TQ

प्रतिइकाईहानि = PR अथवा TE

कुलहानि = RTEP क्षेत्र

RTEP การเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ RTEP षर्मकीकुलहानिकोप्रदर्शितकरताहै हानिकेकारणसमानलागतोंकेअन्तर्गतकार्यकररहीसभीफर्मेंहानिउठायेंगी। अनेकफर्मेंउद्योगसेअलाहोनाचाहेंगीकिअल्पकालफर्मोंकोअ्ोगीकाहअंोी

การสูญเสียน้ำหนัก दुिन्दु E परउत्पादन OQ है। การเรียนการสอน OQ मेंपरिवर्तनकाप्रयासकरतीहैतशनिश्चितरें

การสูญเสียระยะสั้น: การสูญเสียระยะสั้น: ปิดตัวลงจุด:

अबप्रश्नयहउठताहैकिहानिकीस्थितिमेंफर्मक्योंउत्पाखनजारीरखेगी? फर्मक्योंनहींउत्पादनबन्दकरदेती? वास्तविकतायहहैकिफर्मअल्पकालमेंएकविशेषबिन्दुतकउत्पादनमेंसलग्नरहतीहैकिन्तुउसबिन्दुविशेषकेबादभीयदिकीमतकमहोतीहैतोफर्मउत्पादनकोअल्पकालमेंभीबन्दकरदेगी

अल्पकालमेंएकफर्महानिकीस्थितिमेंउद्योगसेअलगसहती। ผู้ดูแลระบบ अल्पकालइतनीलम्बीसमयावधिनहींहोतीकिफर्राउासा्रारथार्राअा

फर्मअल्पकालमेंस्थिरउत्पत्तिसाधनों, जैसे - भूमि, पभूीमथीनंंीकीीहींीในประเทศจีน ค่าใช้จ่ายคงที่ (ต้นทุนคงที่)

सप्रकारअल्पकालमें,

=सतलागत = औसतस्थिरलागत + औसतपरिवर्तनशीललागत

ใช่, AC = AFC + AVC

अल्पकालमेंदर्मयदिहानिकीस्थितिमेंउत्पादनबन्र इसलिएयदिफर्मअल्पकालमेंवस्तुकीइतनीकीमतप्राप्तकररहीहैकिउसकीपरिवर्तनशीललागतेंउसेप्राप्तहोरहीहोंअर्थात्यदिअल्पकालमेंवस्तुकीकीमतऔसतपरिवर्तनशीललागत (AVC) सेअधिकहै, तबफर्महानिकीस्थितिमेंभीउत्पादनजारीरखेगी

ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว AVC ผู้ให้บริการมือถือและผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (AFC) การเข้าร่วมประชุม AVC ในครั้งต่อไปของ AFC

यदिअल्पकालमेंफर्मउत्पादनबन्दकरदेतीहोतोफर्मकोस्थिरलागतकेबाना जबतकफर्मअल्पकालमेंवस्तुकीकीमतऔसतपरिवर्तनशीललागत (AVC) केबराबरअथवाउससेअधिकप्राप्तकरतीरहेगीतबतकफर्महानिकीस्थितिमेंभीउत्पादनजारीरखेगी

किन्तुजबवस्तुकीकीमतइतनीकमहोजातीहैकिफर्मकोउसकीपरिवर्तनशीललागतेंभीप्राप्तनहींहोतींतबऐसीस्थितिमेंफर्मकेलिएयहीहितकरहोगाकिवहअल्पकालमेंअपनाउत्पादनतुरन्तबन्दकरदे ऐसाकरनेसेफर्मपरिवर्तनशीलसागतोंद्वाराउत्पन्नहानिसापानाका

Shutिसबिन्दुपरवस्तुकीकीमतपरिवर्तनशीलगPointब Point Point Pointथोड़ब Point Point Point Point Pointथोड़ब Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point AVC (VC)

अल्पकालमेंउत्पादनबन्दहोनेकीदशाकीव्याख्याचित्र 17 मेंकीगईहै। SAC Curve (SAC Curve) SMC त्मं SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC (SAC Curve) VCित्रमेंऔसतपरिवर्तनशीललागतवक्र (AVC Curve) भीप्रदर्शितकियाैयाहै।

ระยะทาง SAC ระยะไกล AVC ระยะทางแนวนอน (ระยะทางแนวตั้ง) ระยะทางแนวตั้ง (AFC) ระยะไกล (AFC) ภาษาอังกฤษของคุณ 1 बाजारमेंवस्तुकीकीमत OP 1 हैतबफर्मकासन्तुलनबिन्दु E होगातथाफर्म OQ 1

सन्तुलनबिन्दु E पर,

वस्तुकीकीमत = OP 1 เพื่อ EQ 1

औसतलागत = KQ 1

औसतपरिवर्तनशीललागत = CQ 1

औसतस्थिरलागत = KC

प्रतिइकाईहानि = KE

कुलहानि = RKEP 1 क्षेत्र

दुर्मबिन्दु E परउत्पादनकोजारीखारीरखेगीक्योंकोर्मकोप्राप्तवस्तुकीकीकीकीकीकाकीकाकाग EC कक OP OP OP OP यदिफर्मकुलहानि RKEP 1 क्षेत्रकेकारणअल्पकालमेंउत्पादनबन्दकर देतीहैतोवहप्रतिइकाई KC हानिउठायेगीजबकिउत्पादनकरतेहुएवहकेवल KE हानिउठारहीहैजो KC सेकमहै इसप्रकारफर्मकीहानिउत्पादनजारीरखनेपरउत्पादनबन्दकरदेनेकीतें

การเรียนการสอน OP 2 การ ศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ OQ ्र्ाQर्ाैर्ा

दुिन्दु T पर,

वस्तुकीकीमत = OP 2 Tा TQ

औसतपरिवर्तनशीललागत = TQ

, र्थात्, वस्तुकीकीमत = औसतपरिवर्तनशीललागत

सप्रकार, दुिन्दु T परफर्मस्थिरलागतकाकोईभीभागप्राप्तनहींकररहीहह। दुसबिन्दुपरफर्मतटस्थ (Indifferent) रगगनबकदु

वस्तुकीकीमत OP 2 परफर्मउत्पादनजारीभीरखसकतीहै औरबन्दभीकरसकतीहैक्योंकिदोनोंस्थितियोंमेंफर्मकोएकसमानहानिहोरहीहैकिन्तुयदिवस्तुकीकीमतऔरघटकर OP 3 होजायेतोफर्मतुरन्तउत्पादनबन्दकर देगीक्योंकि इसवस्तुकीकीमतपरफर्मअपनीररिवर्तनशीललागतोंकोभीपूराहहीहही

इसबिन्दु T कोउत्पादनबन्दहोनेकाबिन्दु (Shut Down จุด) कहाजाताहैअर्थात्इसबिन्दुसेजैसेहीवस्तुकीकीमतकमहोजातीहैवैसेहीफर्मवस्तुकाउत्पादनबन्दकरदेतीहै

( B) ीर्घकालमेंपूर्णप्रतियोगीफर्मकासन्तुलन (ความสมดุลของ บริษัท ที่แข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบในระยะยาว):

ผู้คนในพื้นที่ การใช้งานที่ง่าย การเรียนการสอนแบบออนไลน์

Profitतदीर्घकालमेंम्यकमेंकामकररहीप्रत्येकफर्मकोसामान्यलाभ (กำไรปกติ) दीर्घकालमेंयदिफर्मेंलाभ

पर्तिअधिकहोनेपरकीमतघटेगीफलतःफर्मोंकालाभसामान्यलांमें इसकेविपरीतयदिफर्मोंकोहानिहोरहीहैतोअनेकफर्मेंउद्योगछोड़देंगीजिसकेकारणपूर्तिमेंकमीहोगीजिसकेफलस्वरूपवस्तुकीकीमतबढ़ेगी, फलतःफर्मोंकोहोरहीहानिसामान्यलाभमेंबदलजायेगी

दीर्घकालमेंसन्तुलनकीदोहरीशर्तेंपूरीहोनीचाहिए:

(i) MR = MC

(ii) AR = AC

ใช่, AR = MR = AC = MC

पूर्णप्रतियोगीफर्मकादीर्घकालीनसन्तुलनचित्र 18 मेंैिाायागयाहै। दुित्रमेंदीर्घकालीनसन्तुलनकीशर्तेंबिन्दु E परपूरीहहंैहैंर।

ใช่, MR = AR = AC = MC

दुिन्दु E पर,

प्रतिइकाईकीमत = OP अथवा EQ

कुलउत्पादन = OQ

औसतलागत = EQ

औसतलागत (AC) = औसतआगम (AR)

अर्थात्फर्मकेवलसामान्यलाभ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมต้นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

OPसकेविपरीत, द्व OP OP OP OP OP प OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

แม่ชีเด็ก การปลูกพืชในสวนป่า (AC Curve) ขนาดเล็ก

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ